TO JSEM JÁ, APOKALYPSA

Sledování procesu společenského vývoje a změn v myšlení lidí v průběhu 19. - 21. století

Vliv vědecko-technického pokroku na sociální a náboženské proměny

Dokumentární film Nikity Voronova uvažuje o velice prostých věcech: čeho dosáhl člověk svým pokrokem a kam kráčí. Je tam analýza úpadku lidstva 18., 19. i 20. století. Pokud srovnáte tuto dobu s tím, jak se žije dnes, lépe pochopíte ty složité procesy, technogenní katastrofy a neštěstí, která nás postihují. Právě o tom je tento film - o globálních problémech lidstva, o pokroku a mravním úpadku. Vystřídalo se jen pár století, ale v oblasti morálky se změnilo jen málo: lidé odmítli poslouchat Boha a dokonce v něj přestali věřit. Žijí si, jak se jim zachce. Z toho pocházejí nejen ty velké problémy, ale i pád mravního a duchovního života. Ve filmu je naznačeno, co nás v budoucnosti očekává.

Globální procesy ve světě už bohužel nezastavíme. Mnoho sice našimi silami nezměníme, ale věřící člověk má šanci učinit život kolem sebe pochopitelnější, světlejší a lepší. O to by se měl pravoslavný křesťan snažit. (Z úvodního slova proneseného při promitání filmu na festivalu Pokrov)

Autor scénáře a režie: Nikita Voronov
Text čte: Andrej Jaroslavcev
Natočeno v r. 2002

V ruštině. České titulky. Stopáž 24,47 minText českých titulků

Před budovatelskými ideologiemi,
které ve svém vzdoru požadují prolévat krev;
před ničivými vášněmi,
které se skrývají v jejich kořenech;
před oslňujícími pravdami,
které zatemňují pravdu dne;
před lží, která z nich vzejde,
je jediná záchrana - zmoudřet,
poznat svou slabost,
vidět pronikavěji
a více se nepřít s Bohem
(N. Koržavin)

19. století - velice zvláštní doba,
v Rusku ještě nezabili Puškina
a v Německu se už narodil Marx

Dvě různé éry se tvrdě srazily
Události následují rychle jedna za druhou
Vzájemně se proplétají vědecké a technické senzace
Člověk překonává vzdálenosti
Na zemi shlíží s výšek, kde létají ptáci
Ozvalo se cvakání telegrafu
a zvonění telefonu
Nastupuje éra informací
Rozrůstají se továrny, což znamená,
že stojíme na prahu doby hojnosti
A především - toto vše je reálné
je možno se toho dotknout
To vše je možno používat
a obohatit tím svůj život
Na to se zvyká příjemně
Budoucnost vypadá jako obrázky z verneovek
Zázračné stoje mění svět
Lidský rozum triumfuje
Člověk si podrobil přírodu
jeho sebedůvěra je na vzestupu
je všemocný - je bohem!

Tenkrát ještě nikdo nevěděl,
jak nebezpečné je prohlásit se bohem
Protože mnohé vědění přináší mnoho zármutku
a kdo rozmnožuje poznání,
rozmnožuje utrpení.
A tak se člověk vznesl na křídlech pokroku
a začal se rozhlížet, co by tak ještě mohl změnit
Nevyhovělo společenské zřízení
Jenže, zatím co přírodní zákonitosti jsou podřízeny definicím,
zákony společenské spočívají na náboženství a státním zřízení
Podříznout současně oba tyto sloupy
ještě nikdo nezkusil. Všichni se toho báli.
A tak si epocha povolala opovážlivce

Zaprvé:
Euforie pokroku zrodila mýtus sil v člověku,
prohlášeném za zvíře s bílou kůží
Nejprve se toho tématu opatrně dotkl německý filosof Schopenhauer
Poté o tom hlasitě hrál skladatel Wagner
A téměř na konci 19. století, skrze dílo "geniálního blázna" F. Nietcheho,
se nadčlověk pevně zakořenil v myšlení lidí
Povšimněme si, že v r. 1889, když Nietche psal svou knihu
"Vůle k moci",
se narodil jeho nejopravdovější ctitel
a hlavní "nadčlověk"
Adolf Schicklgruber (Hitler)

Zadruhé.
Pomatenost přední inteligence - jako by jí selhal rozum
a zasadila ránu sociálnímu uspořádání
nepochopili, že si sami splétají oprátku
Zkuste vysvětlit, proč např. osvícený továrník Engels
vlastnoručně za své peníze sepisuje učení,
jak ožebračit a zardousit továrníka Engelse
Jeho učení totiž spočívalo v tom, že je potřeba jít a vzít si
To bylo sympatické a povzbuzující,
vzrušují a radostnější
než každodenní práce.

A nakonec zatřetí.
Byl nalezen rodokmen člověka
Omítl považovat Boha za svého Otce
a prohlásil za svého předka opici
Jistě, Darwin vymyslel evoluční teorii
opatřenou tisícem výhrad
a jeho představa o evoluci
počítala se Stvořitelem
Materialisté však jakékoliv
pochybnosti zavrhli
Potřebovali takového člověka,
který je tu sám pro sebe
a vše je mu dovoleno
Tak člověk získal nové
sebeuvědomění

Jenže byl tu jeden problém
Vše brzdil mnoho staletí starý
morální kodex křesťanské tradice
Se sociální rovností se tu
v pozemském životě nepočítalo
Bratrství znamenalo, že lidé si mají vše odpouštět
a hlavní prostředky třídního boje
vražda, krádež a modlářství,
byly zakázány
Ten Bůh se jim stále plete pod nohami
nenechal je vzlétnout na perutích
Jenže i v tom pomohla smělým novátorům nová epocha
Hromadná doprava mezi kontinenty
obohatila svět nejen koloniálním zbožím,
ale i orientální moudrostí
Byla to moudrost demokratická
a osvobozená od dogmat
Vábila exotikou, nabízela dosažení
tajného poznání za krátký čas
a nutila jen k tomu, aby se
člověk uvolnil a konzumoval slasti a zábavu

Uprostřed století kvetou okultní nauky a spiritismus
Pokrokový člověk komunikuje s blábolícími duchy
V Americe i v Evropě tančí stolky jak na bálech
Dojatí příbuzní hovoří se svými drahými zesnulými
Ruska Jelena Petrovna Blavatská
obdarovala svět theosofií,
učením založeným na okultním poznání
z dávného orientu
Právě tom poznání, před kterým
církev varovala 1800 let
a prohlašovala je za satanské
Nové učení nevymyslela Jelena sama,
ale našeptali jí to tibetští duchové - učitelé
Našeptávali v doslovném smyslu - do ucha
a při tom zůstávali doma, v nadoblačné Šambale

Nastoupili pronásledovatelé, kteří chtějí křesťanství vylepšit
19. století dalo vzniknout Svědkům Jehovovým,
mormonům, tolstovcům, adventistům...
Duchovní otřesy přinesly výsledek,
pevně sestavený křesťanský svět
začal ztrácet svou pevnost
Noví apoštolové už neskrývali tvář
Klasikové marxismu psali:
"Křesťanské principy vychvalují
zbabělost, sebeponižování, pokoru
a poníženost.
Čili všechny vlastnosti
lidské malosti."
Z Ruska se ozval Dmitrij Ivanovič Pisarev:
"Křesťanství vzniklo z fantazií
které se rodí v dobách katastrof a utrpení."
Zednáři odvětili:
"Nejdůležitější je nedovolit dalším generacím,
aby si ve svém duchu zachovaly
byť jen sebemenší stopu křesťanských dogmat."
Blavatská napsala: "Naším cílem je ... smést
křesťanství z povrchu země."

Mravnost se vskutku uvolnila
Objevila se první pornografická fotografie
socialističtí atentátníci, dámy na jízdních kolech
kulomet Maxim, a šíření pohlavních chorob
Svobodomyslnost se dostala do módy
Nyní po vyvrácení morálních sloupů
bylo možné rozmetat všechno ostatní

Rok 1871 - pařížská komuna,
první pokus v řadě proletářských revolucí
Církev oddělená od státu,
požáry, popravy,
loupeže cizího vlastnictví
Lid jásá a brodí se v krvi
Zednáři se přihlásili ke své účasti na komuně.
Hrozili, co se stane, když se carské Rusko
stane baštou křesťanství:
Odvážeme z řetězu revolucionáře a bezbožníky
a vyvoláváme společenskou katastrofu,
která celému světu předvede totální ateismus
jakožto příčinu zdivočení a krvavého chaosu.
Pak lidstvo přijme celosvětové hlásání
luciferiánského učení.
Objasňujeme, že luciferiánské učení
znamená uctívání satana.

Dvacáté století
Nevystřídalo předcházející století, jak tomu bylo doposavad
Spíše z něj logicky vytrysklo
Plamen rozžehnutý v letech všeobecné euforie
běžel jak po zápalné šňůře
až k sudu se střelným prachem
Výbuch byl takový, že se zatměly zraky

Nebylo to takové, jak o tom snil Julies Verne.
Bylo to mnohem horší
Zvláště 20. století s jeho nekončícím masakrem
je důkazem, že člověk v úřadě boha
je smrtelně nebezpečnou atrakcí
Je tu otázka: Skutečně je člověk rozumný?

Tak na příklad: naše města jsou velikou plochou
zalitou aktivním karcinogenem - asfaltem.
A právě tady se zcela dobrovolně a vědomě
hemží stovky miliónů lidí.
Žijí ze všech sil a čekají, až je skolí rakovina.
Co je na tom rozumného?
Uchváceni produkcí materiálního komfortu
současně ročně produkujeme 24 miliard tun
oxidu uhličitého a vypouštíme jen do atmosféry.
Tam chrlíme stovky milionů tun škodlivého odpadu.
Abychom se vypořádali s otázkou atmosféry co možná nejrychleji,
člověk každoročně vykácí 150 až 200 tisíc čtverečních kilometrů tropického lesa,
který je zdrojem kyslíku, na němž bezprostředně závisí lidský život.
Rozumné?

Dlouhá léta pokračuje válka za spravedlnost.
Ve světě hojnosti a nadbytku umírají milióny lidí hladem.
Miliarda nemá přístup k lékařské pomoci.
Spoléhajíce na rozum, postupně ztrácíme instinkty
Na příklad: instinkt mateřství.
Každoročně je 150 až 200 miliónů dětí roztrháno přímo v mateřském lůně
s plným souhlasem svého otce a matky.
Jenže biologický druh, který ztratil zájem se rozmnožovat,
nemá smysl mezi stvořeními na tomto světě
To je uschlá větev, určená k odříznutí

V lidských dějinách se nespustil mechanismus,
na který se tolik spoléhalo.
Zdálo se, že spolu s vědou a technikou bude
pokrok i v morálce. Běda. Není tomu tak.
Člověk byl tak oslepen svou spravedlností a mocí,
že ztratil schopnost znát svou míru, najít své místo v přírodě.

Dobyli jsme vesmír. Zkrotili jsme atomovou energii. Pokořili jsme přírodu

Je ohromující, jak to, že jsme při takovém potenciálu doposavad nezvítězili
nad zubním kazem a vší muňkou.
Všimli jste si? Stále nám něco vybuchuje, padá, hoří, hroutí se.
Nejsme už schopni udržet kontrolu nad vším, co jsme pořídili pro svůj komfort.
Jakákoliv středověká válka je dětským vyváděním
ve srovnání s měsíčním přehledem technogenních katastrof.
Vytvořili jsme průmysl na produkci mrtvol.
A tato továrna pracuje.
A pracuje. Pracuje více, než je potřeba.

Je to paradox, ale nedokázali jsme vynalézt nic,
co by se neobrátilo proti nám a nezpůsobilo by to škodu.

Vědecko-technický pokrok, který byl na začátku 19. století tak milý,
stává se diktátorem. Formuje myšlení.
Probouzí v nás živelnou konzumnost,
užívání slastí jako cíl a způsob života.
Prodávají se děti i vnitřní orgány,
vyměňujeme je jako součástky u stroje
Podvědomě si uvědomujeme a máme instinktivní strach,
a tak se vrháme do doposud nepoznané virtuální reality,
kde není utrpení ani netřeba soucit,
kde je zbytečné vše kromě mě
To je zřejmě počátek náboženství a sociologie
21. století.

Nuže hle. Vývoj zvítězil.
Stojíme na piedestalu z počítačů a raketoplánů.
Zdá se, že jsme dosáhli všeho.
Jenže nikoliv. Pohlcují nás rmutné předtuchy.
Bylo by naivní tento fakt popírat.
Milióny lidí sní a hledají uspokojení
Někdo se svěří do péče psychoanalytikům
jiný zase šamanům. Jedni se utíkají do sekt
druzí propadají ufologii, třetí skončí sebevraždou.
Říkají nám, že civilizace doléhá na psychiku
Ne psychiku, ale duši rdousí
Na obzoru dějin vyvstávají zlověstné stíny
a dokonce i největší vědci potvrzují, že vše má svůj konec.

Modlitba.
Člověk předstupuje před Boží tvář
Věda nejspíš dosáhla svých hranic
V laboratoři přístroje zaznamenávají to, co není možné
Člověk je při plném vědomí, ale mozková kůra je odpojena.
Fenomén skutečné modlitby
Rozhovor na nevědomé rovině vědomí
Čeho se týká tento rozhovor?
Obecně vzato je to stále ten dávný rozhovor
o počátku a konci, mezi nimiž se děje lidská historie
Pro někoho je to obyčejný řetěz událostí
pro jiného je to prostor pro společenství s Bohem
Nemá-li člověk potřebu takového dialogu s Bohem,
stávají se dějiny zbytečné. Přestávají existovat.

Otče náš, jenž jsi na nebesích...

Na tvrdou hradbu našich ambicí
už dva tisíce let tiše klepe
křesťanská apokalyptika,
která obrací vzhůru nohama naše představy o příčinách i následku
Lidé nezahynou v důsledku celosvětové katastrofy
naopak - celosvětová katastrofa přijde jako důsledek lidských nepravostí.
Jak vám vyhovuje taková logika?

Chtěli jsme vládnout světu, jehož osud nám byl svěřen do rukou
Proč je schováváme za zády?
Proč v úsilí dosáhnout vrcholu zapomínáme,
že je to bod, od něhož vedou jen dvě cesty?
Buď vzhůru k nebi, nebo dolů do propasti.

TO JSEM JÁ, APOKALYPSA

Video soubor (který se zde přehrává) ke stažení to-jsem-ja_apokalypsa.mp4 (rozlišení 480*360, velikost ve fotmátu MP4: 103 M).

Hlavní rozcestník pravoslavných filmů

NAVRCHOLU.cz